Knihovna Velký Osek
Knihovna
Velký Osek

Zřizovací listina

Obec Velký Osek v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 26 a § 41 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 21. 6. 2001, s účinností od 1. 7. 2001 vydává zřizovací listinu organizační složky Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín.

čl. I
ZŘIZOVATEL

Zřizovatelem organizační složky je: Obec Velký Osek
IČO: 00235873
Adresa: Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, okres Kolín

čl. II
NÁZEV A SÍDLO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Název : Obecní knihovna Velký Osek, okres Kolín
Sídlo : Žižkova 398, 281 51 Velký Osek

čl. III
VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI

Organizační složka je knihovnou a její činnost je vymezena zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven v platném znění.

čl. IV

OZNAČENÍ OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT JMÉNEM ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

1. Organizační složka jedná prostřednictvím vedoucí knihovny.

2. Vedoucí knihovny je do funkce jmenován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

čl. V

VYMEZENÍ MAJETKU

1. Peněžní prostředky
Organizační složka hospodaří s peněžními prostředky podle ustanovení § 25 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Nemovitý majetek
Jedná se o budovu č. p. 398 na st. parcele č. 402 a pozemkovou parcelu č. 405/62 vedené na LV 1030 v katastrálním území a obci Velký Osek, včetně drobných a dočasných staveb. Nemovitosti jsou užívány podle nájemní smlouvy o bezplatném užívání - viz. příloha č. 1.

3. Movitý majetek
Obecní knihovna má právo hospodaření k majetku uvedenému v účetní evidenci a inventárních soupisech ke dni 1.  7. 2001 - viz. příloha č. 2.

čl. VI

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV

Organizační složka má k uvedenému majetku následující práva a povinnosti:
- knihovna buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám občanů,
- movitý majetek se dává do správy s právem hospodaření dle platných předpisů pro organizační složky, organizační složka se o tento majetek řádně stará a pečuje, efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek využívá.

Movitý majetek podléhá inventarizaci podle obecně platných norem a předpisů.

čl. VII.
Okruh příjmů a výdajů

Organizační složka je oprávněna využívat peněžní prostředky získané podle ceníku výpůjček a využívání internetu.

čl. VIII

ZPŮSOB VEDENÍ ODDĚLENÉHO ÚČETNICTVÍ

Organizační složka vede o účetnictní v peněžním deníku. Údaje z peněžního deníku se převádějí do rozpočtu obce měsíčně.
Příjmy se vybírají v hotovosti.
Zřizovatel poskytuje organizační složce provozní zálohu ve výši 5 tis. Kč.

čl. IX
ZRUŠENÍ ORGANIZACE

Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizační složky, přecházejí její práva a závazky na zřizovatele dnem uvedeným v jeho rozhodnutí.

čl. X

VYMEZENÍ DOBY, NA KTEROU JE ORGANIZACE ZŘIZOVÁNA, NĚKTERÉ POVINNOSTI ZŘIZOVATELE 

Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou.


Ve Velkém Oseku 22. června 2001

Ing. Jiří Otta
starosta